לשמאי דיירים מספר תפקידים חשובים וקריטיים כשומר על האינטרסים של הדיירים כגון:

ניתוח ההתכנות הכלכלית של מיזמי פינוי-בינוי לצורך בחינת עמידת היזם בהצעתו.

ניקוד הדירות הקיימות והעתידיות על מנת לשמור על יחסיות ואיזון, ושמירה על תהליך שקוף ומקצועי.

אומדן דמי שכירות ראויים - תשלומים הצפויים להתקבל בתקופת הפינוי.

אומדן גובה הערבויות מהבנקים לפי שווי הדירה החדשה.